Select language / زبان خود را انتخاب کنيد

شهر حلب، آماج بشکه های انفجاری حکومت اسد

هواپیماهای رژیم سوریه بر مناطق مسکونی در شهر حلب «بشکه های منفجره» پرتاب می‌کنند. تصاویر خود گویاتر از هر توضیحی هستند. ما از سپاه پاسداران دو سوال داریم: آیا این تصاویر برای شما یاداور بمباران تهران در ۱۹۸۰ توسط صدام حسین نیست؟ چگونه می‌توانید همچنان از بشار اسد حمایت کنید؟

پاسخ دهید