Select language / زبان خود را انتخاب کنيد

«مذاکرات از خلبانهای هلیکوپتر [های شما] آغاز می شود»

17.14.40«مذاکرات از خلبانهای هلیکوپتر [های شما] آغاز می شود – فروریختن بشکه های انفجاری را متوقف کنید تا بتوانیم مذاکره کنیم.»

تظاهراتی در بستان القصر و کلاسه در حلب، 14 فوریه 2014

و ما (تحریریه نامه شام) می گوییم: نه تنها دست از فروریختن بشکه ها بردارید، بلکه نیروهای سپاه پاسداران و وابستگان آنها مانند حزب الله لبنان و جنگجویان عراقی را نیز از سوریه خارج کنید تا بتوان حرفتان را باور کرد.

پاسخ دهید